Moise Mbiye – Benda Ngai mp3

Play Video

Benda Ngai Lyrics – Moise Mbiye

Benda nga pene na yo
Sala nga lolenge ya motema na yo
Kokisa posa ya mabanzo na yo kati na nga
Motema e reclamer esengi naya tovanda
Alléluia eh eh eh

Tonga nzela na bomoyi na nga
Zalisa nga oyo olingaka nazala Nkolo
Bisengo ya mokili namoni ebongi na ngai te
Mosika na yo, makambo esimbaka te
Yebaka eh
Yebaka eh

Tonga nzela na motema na nga
Lingisa nga oyo olingaka nalinga Nkolo
Bisengo ya mokili namoni ebongi na ngai te
Mosika na yo, makambo esimbaka te

Lelo naye na maloba kosopa na makolo na yo Yesu
Eleki ebele na banda wapi?

Benda nga pene na yo
Sala nga lolenge ya motema na yo
Kokisa posa ya mabanzo na yo kati na nga
Motema e reclamer esengi naya tovanda
Alléluia eh eh eh

Benda nga pene na yo
Sala nga lolenge ya motema na yo
Kokisa posa ya mabanzo na yo kati na nga
Motema e reclamer esengi naya tovanda
Alléluia eh eh eh

Tonga nzela na bimbebo na ngai
Lobisa ngai oyo olingaka na loba Nkolo
Bisengo ya mokili namoni ebongi na ngai te
Mosika na yo, makambo esimbaka te

Benda nga pene na yo
Sala nga lolenge ya motema na yo
Kokisa posa ya mabanzo na yo kati na nga
Motema e reclamer esengi naya tovanda

Alléluia
Alléluia eh

Alléluia
Alléluia eh

Moise Mbiye – Benda Ngai

Moise Mbiye Songs

 1. Moise Mbiye Je Serai Couronne
 2. Moise Mbiye – Mokonzi Bongisaka Ngai
 3. Moise Mbiye – Na Yei
 4. Moise Mbiye – Est-Ce Que
 5. Moise Mbiye – To Kamwisa Mokili
 6. Moise Mbiye – Benda Ngai
 7. Moise Mbiye – Na Maboko Na Yo
 8. Moise Mbiye – Alembi Yo Te
 9. Moise Mbiye – Nous Deux
 10. Moise Mbiye – Le Coeur De L’agneau
 11. Moise Mbiye – Fongola Nde Lola
 12. Moise Mbiye – Libonza Ya Motuya
 13. Moise Mbiye – Emmanuel
 14. Moise Mbiye – Zala Na Ngai
 15. Moise Mbiye – Lumbanji
 16. Moise Mbiye – Influence
 17. Moise Mbiye – Ko Kobola Congo Te
 18. Moise Mbiye – Bibomba Bomba
 19. Moise Mbiye – Quelque Chose De Toi
 20. Moise Mbiye – Nandimi
 21. Moise Mbiye – Intouchable
 22. Moise Mbiye – Je Suis La
 23. Moise Mbiye – Muana Na Eleka
 24. Moise Mbiye – Me Voici
 25. Moise Mbiye – Tuna Ngai Nini
 26. Moise Mbiye – Juste Disponible
 27. Moise Mbiye – Mosungi Na Ngai
 28. Moise Mbiye – Mwida Ya Mokili Oyo
 29. Moise Mbiye – Oza Nzambe
 30. Moise Mbiye – Trios
 31. Moise Mbiye – Pona Yesu
 32. Moise Mbiye – Ngolu Na Yo
 33. Moise Mbiye – Lipata Ya Kembo
 34. Moise Mbiye – Triomphe
 35. Moise Mbiye – Heros
 36. Moise Mbiye – Mosungi Malamu
 37. Moise Mbiye – Ta Presence
 38. Moise Mbiye – Akosi Ngai Te
 39. Moise Mbiye – Losambo
 40. Moise Mbiye – Molimo
 41. Moise Mbiye – O Landi Nga Ti Awa
 42. Moise Mbiye – Oza Mosantu
 43. Moise Mbiye – O Merite
 44. Moise Mbiye – Bilaka
 45. Moise Mbiye – Yesu Azali Awa
 46. Moise Mbiye – Je t’aime
 47. Moise Mbiye – Kaka Yesu
 48. Moise Mbiye – Natiela Yo Motema
 49. Moise Mbiye – Nako Zonge Te
 50. Moise Mbiye – Na Nzela Na Ngai
 51. Moise Mbiye – Ye Oyo
 52. Moise Mbiye – Nabimi Molongi
 53. Moise Mbiye – Esimbi Te
 54. Moise Mbiye – Tango Naye

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *