SbuNoah – Nkosi Yamazulu mp3

Download mp3

Play Audio

Nkosi Yamazulu Lyrics – SbuNoah

(Solo)
Baba wethu osemazulwini, maliphathwe ngobungcwele iGama lakho, umbuso Wakho mawufike, intando Yakho mayenziwe emhlabeni njengasemazulwini, siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo, ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungoWakho, namandla nobukhonsi, kuze kube phakade Amen!

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the Kingdom, the power and the glory. Forever and ever, Amen.
(Chorus)

Mayenziw’ intando yakho
(Let Your will be done)
Nkosi yamazulu
(Lord of heavens)

SbuNoah – Nkosi Yamazulu mp3

SbuNoah Songs

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *